Kas ir Demos?

Demos ir pārpartejiska politiska konference. Tā nav akadēmiska. Tā nav rīcībpolitikas konference. Demos mērķis nav atbildēt uz jautājumu, ko darīt. Demos uzdevums ir skaidrot, kas ir konservatīvisms kā politiska filozofija. Demos nodoms ir norādīt uz konservatīvismā atzītiem veidiem, kā attiekties pret politiku un tās aktuālajiem jautājumiem. Konservatīvisms pats par sevi neparedz pareizas atbildes vai nostājas konkrētos jautājumos — tas paredz noteikta veida attieksmi, spriežot par jautājumiem, balstīšanos zināmos “labās rokas” likumos.

Konferences centrālās idejas ir konservatīvisms, demokrātija, Latvija, politiskā kultūra, paškritika, turpinātība.

Mērķi un uzdevumi

 • Kliedēt maldīgus priekšstatus, ko par konservatīvismu ir radījuši politiskajā filozofijā neinformēti politiķi un mediji.
 • Noskaidrot, kas ir R. Skrūtona “mēs” Latvijas gadījumā.
 • Precizēt, ko Latvijā konservatīvie domātāji saprot ar jēdzienu “konservatīvisms”. Identificēt konservatīvisma kā politiskas attieksmes tvērumu — saistīto jautājumu loku.
 • Artikulēt atziņas, kurām būtu jābūt katras sevi par konservatīvu dēvējošas partijas programmā.
 • Saaicināt vienkopus un vienot darbam Latvijas aktīvā, atklātā un artikulētā konservatīvisma pārstāvjus.
 • Izglītot interesentus par konservatīvās attieksmes vai tās iztrūkuma saskatīšanu politisku iniciatīvu apspriedēs.
 • Vērst uzmanību uz noklusēto ideoloģisko fonu pašreizējā Latvijas politiskajā diskursā.
 • Aizsniegties tālāk par problēmu konstatāciju un jūsmīgu apvienošanos darbībai. Likt pamatus turpinātībai.
 • Stiprināt pilsonisko sabiedrību un demokrātiju, artikulēt un cildināt politiskos tikumus, kas nepieciešami demokrātijas uzturēšanai.
 • Reabilitēt populismu kā demokrātijas formu.
 • Palielināt konservatīvisma atpazīstamību Latvijā. Veicināt konservatīvās domas pārstāvniecību medijos.