Mērķi un uzdevumi

 • Kliedēt maldīgus priekšstatus, ko par konservatīvismu ir radījuši politiskajā filozofijā neinformēti politiķi un mediji.
 • Noskaidrot, kas ir R. Skrūtona “mēs” Latvijas gadījumā.
 • Precizēt, ko Latvijā konservatīvie domātāji saprot ar jēdzienu “konservatīvisms”. Identificēt konservatīvisma kā politiskas attieksmes tvērumu — saistīto jautājumu loku.
 • Artikulēt atziņas, kurām būtu jābūt katras sevi par konservatīvu dēvējošas partijas programmā.
 • Saaicināt vienkopus un vienot darbam Latvijas aktīvā, atklātā un artikulētā konservatīvisma pārstāvjus.
 • Izglītot interesentus par konservatīvās attieksmes vai tās iztrūkuma saskatīšanu politisku iniciatīvu apspriedēs.
 • Vērst uzmanību uz noklusēto ideoloģisko fonu pašreizējā Latvijas politiskajā diskursā.
 • Aizsniegties tālāk par problēmu konstatāciju un jūsmīgu apvienošanos darbībai. Likt pamatus turpinātībai.
 • Stiprināt pilsonisko sabiedrību un demokrātiju, artikulēt un cildināt politiskos tikumus, kas nepieciešami demokrātijas uzturēšanai.
 • Reabilitēt populismu kā demokrātijas formu.
 • Palielināt konservatīvisma atpazīstamību Latvijā. Veicināt konservatīvās domas pārstāvniecību medijos.